Inspectie peuterspeelzaal

Waarom toezicht?

De rijksoverheid stelt aan peuterspeelzalen kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, groepsgrootte en beroepskracht, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, klachten en voorschoolse educatie. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde peuterspeelzaalwerk in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

De peuterspeelzaal is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goed peuterspeelzaalwerk. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of peuterspeelzalen aan de gestelde eisen voldoen. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen. Alle toezichthouders in Nederland werken met dezelfde veldinstrumenten, zoals vragenlijsten, om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen tijdens een inspectiebezoek.

GGD-rapport

Voor peuterspeelzalen geldt vanaf 1 augustus 2010 de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’.

Op 1 augustus 2010 is de Wet OKE in werking getreden. Hiermee is onder andere het peuterspeelzaalwerk toegevoegd aan de Wet kinderopvang. Ook zijn landelijke eisen voor voorschoolse educatie bij peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in opgenomen. Per 1 augustus 2010 maken peuterspeelzalen dus onderdeel uit van de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’.

Sinds 2012 dienen peuterspeelzalen aangemeld te zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De gemeente neemt uiterlijk vóór 31 december 2012 een besluit ten aanzien van de registratie van de peuterspeelzalen op basis van de inspectierapporten van de GGD. Dit betekent dat de peuterspeelzalen voor het einde van het jaar met de status ‘geregistreerd’ of ‘afgewezen’ in het LRKP moeten zijn opgenomen. Daarnaast moeten alle Voorschoolse Educatie-locaties ook voor 31 december 2012 zijn geïnspecteerd op dit item.

Op basis van het inspectierapport van de GGD heeft peuterspeelzaal Spelevanck de status ‘geregistreerd’ in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Klik hier voor het actuele GGD-inspectierapport 

Jaarlijks toezicht door GGD

De GGD-toezichthouder controleert vanaf nu jaarlijks of de peuterspeelzaal voldoet aan de kwaliteitseisen uit deze wet, de ‘Wet klachtrecht cliënten zorgsector’ en het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’. De inspectie heeft als doel te beoordelen of de peuterspeelzaal voldoet aan de kwaliteitseisen uit deze wet- en regelgeving.

De inspectie bestaat uit de beoordeling van verschillende gegevens en documenten én een inspectiebezoek bij de peuterspeelzaal. Hiermee wordt een oordeel gegeven of de peuterspeelzaal voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en opgenomen kan worden in het Landelijk Register. Op de site van GGD Nederland vindt u meer informatie over de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’.

spelevanck-LRKP