Reglement – enkele tips

Versie: maart 2012

Wat bieden wij?

De Stichting Peuterspeelzaal Spelevanck werkt volgens ambitieniveau 2 van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en dat wil zeggen dat onze medewerkers in het bezit zijn van een gerichte MBO opleiding en de bijbehorende nascholing ten behoeve van ambitieniveau 2. In de praktijk betekent dit dat iedere groep wordt begeleid door twee deskundige, professionele peuterleidsters.

De Stichting Peuterspeelzaal Spelevanck is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag van alle medewerkers.

Wat doen wij voor uw kind?

Ambitieniveau 2: Spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren, ondersteunen en doorverwijzen

Bij dit ambitieniveau wordt, naast het spelen en ontmoeten, expliciet aandacht besteed aan de ontwikkeling van de peuters, het signaleren van eventuele ontwikkelingsachterstanden en het doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. De peuterspeelzaal heeft een duidelijke rol in de sluitende aanpak nul- tot zesjarigen en de doorgaande ontwikkelingslijn van het kind.

Op de peuterleeftijd maken kinderen een stormachtige ontwikkeling door. Binnen dit ambitieniveau wordt aantoonbaar aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling, de ontwikkeling van de creativiteit, de zintuigen en de motoriek en de cognitieve ontwikkeling. Dit kan een belangrijke aanvulling zijn op de stimulering van de ontwikkeling thuis. Kinderen moeten kunnen opgroeien tot zelfstandige en zelfredzame volwassenen.

Gebleken is dat daarvoor in de leeftijd van nul tot vier jaar de basis wordt gelegd. De in deze fase opgelopen achterstand in de ontwikkeling van het kind is naarmate de tijd vordert steeds moeilijker en tegen steeds hogere inspanningen en kosten in te lopen. Binnen dit ambitieniveau wordt naast ontwikkeling de nadruk gelegd op het signaleren van taal- en ontwikkelingsachterstanden. Op de speelzaal is de voertaal Nederlands.

De peuterspeelzaalleidsters werken nauw samen met het Consultatiebureau, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de (Bijvanck-)bassisscholen.

De peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal Spelevanck bestaat al sinds 1975 en is ondergebracht in het basisschoolcomplex aan de Levensboom 2 in Blaricum-Bijvanck. Verdeeld over 5 ochtenden per week worden er de peuters opgevangen in groepen met een maximum van 16 peuters per groep. In een sfeer waar geborgenheid en veiligheid voorop staan.

Tijdens de speelochtend die van 8.30 – 12.00 uur duurt, worden de peuters begeleid door gediplomeerde medewerksters. Er wordt gewerkt volgens een pedagogisch beleidsplan. Verder wordt gewerkt met een beleid in veiligheid en gezondheid en wordt er jaarlijks een risicoinventarisatie op gemaakt.

Veel indrukken

Al vanaf twee jaar kan uw kind terecht op de peuterspeelzaal Spelevanck. Het zal de eerste paar keer best vermoeiend en spannend voor uw kind zijn. Misschien is het wel voor het eerst dat uw kind een paar keer per week, zonder u, in een groep met leeftijdsgenootjes gaat spelen. Uw kind krijgt allerlei nieuwe indrukken te verwerken; hij/zij komt in aanraking met medewerkers, andere kinderen, ander speelgoed en andere regels. We raden u dan ook aan uw kind thuis voor te bereiden op het spelen op de peuterspeelzaal.

De medewerkers zullen proberen al deze veranderingen voor uw kind zo goed mogelijk te begeleiden en op te vangen. Thuis is het belangrijk dat uw kind de ruimte krijgt om te vertellen wat hij of zij allemaal heeft meegemaakt op de speelzaal.

Afscheid nemen

Afscheid nemen is belangrijk. Zo weet uw kind waar het aan toe is. Heeft uw kind moeite met afscheid nemen? Dan kunt u ervan op aan dat de medewerkers hier extra aandacht aan zullen besteden tijdens en na uw vertrek. U kunt als dat nodig is, in overleg met de medewerkers, wat langer blijven of uw kind wat eerder ophalen.

Een paar verzoeken

Wilt u uw kind geen speelgoed meegeven, uitgezonderd een knuffeldier of iets dergelijks, waar uw kind niet zonder kan.

Het is belangrijk dat wij u, of als u niet thuis bent, een door u aangewezen persoon in geval van nood kunnen bereiken. Wilt u er daarom voor zorgen dat er een telefoonnummer bij de medewerkers bekend is.

Incidenteel bezoek van ouders of anderen aan de speelzaal is alleen toegestaan na overleg met de medewerkers van de klas.

Groepsindeling

U heeft de keus uit een aantal mogelijkheden, te weten een twee of drie ochtendengroep of een combinatie hiervan. U kunt uw voorkeur op het inschrijfformulier aangeven. Wij zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Als u het leuk vindt om een keer van tevoren te komen kijken met uw kind dan is dat mogelijk. Wel vragen wij u om dat op afspraak en tussen 9.30 en 10.00 uur te doen.

Als iemand anders uw kind ophaalt, wilt u dit van te voren melden bij de leidsters?

 

Niet door de school lopen

Mede vanuit de basisschool wordt u nadrukkelijk verzocht de uitgang van de peuterspeelzaal te gebruiken en niet binnendoor, door het schoolgebouw, te lopen. Hiermee stoort u de werkgroepjes die in de centrale ruimte les krijgen.

Vakanties

De vakanties worden tijdig kenbaar gemaakt. In het algemeen worden de vakanties van de naburige basisscholen aangehouden. Het vakantierooster van het lopende schooljaar kunt u vinden in onze Nieuwsbrief en op onze website www.spelevanck.nl

Eten en drinken

Halverwege de ochtend wordt er gezamenlijk iets gedronken. Hiervoor kunt u uw kind een beker drinken meegeven. Wilt u beker en deksel a.u.b. voorzien van een naam. De peuterspeelzaal zorgt voor wat te eten bij het drinken. U wordt verzocht geen snoep mee te geven. Met de verjaardagen mag uw kind trakteren. Graag een week van tevoren overleggen met de medewerkers in verband met kinderen met een allergie.

Eenmaal per week (op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend) mag uw kind fruit mee naar school nemen. Dit wordt door de medewerkers schoongemaakt en dan gezamenlijk opgegeten.

Ziekte

Als uw kind ziek is, wilt u dan zo spoedig mogelijk de leidsters hiervan op de hoogte stellen (035-5233246)?

De eerste twee weken dat uw kind ziek is, zal de ouderbijdrage worden doorberekend. Daarna kunt u voor stopzetting van de betaling contact opnemen met de medewerker van klantcontact. Als uw kind dan weer naar de speelzaal gaat, dient u dit ook aan  klantcontact door te geven.

Besmettelijke ziekten

De medewerkers moeten direct gewaarschuwd worden wanneer er in het gezin een besmettelijke ziekte heerst, zodat zij dit via het prikbord aan de ouders kenbaar kunnen maken. Als er besmettingsgevaar dreigt voor andere kinderen mag uw kind niet naar de speelzaal worden gebracht. Ook als u vermoedt dat uw kind een besmettelijke ziekte heeft, dient u eerst te overleggen met de medewerkers en huisarts of uw kind naar de peuterspeelzaal kan.

Rode hond is een ziekte die gemeld moet worden in verband met aanstaande moeders. Ook andere besmettelijke ziekten zoals bijvoorbeeld gordelroos, oogontsteking, diarree e.d. graag melden zodat de leidsters tijdig maatregelen kunnen nemen.

Allergie en medicijngebruik

Indien uw kind overgevoelig is voor bepaalde stoffen of andere zaken, is het wenselijk dat u dit aan de medewerkers meldt. Ook wanneer uw kind medicijnen gebruikt, verzoeken we u dit door te geven aan de medewerkers. Er is een medicijnprotocol in te zien bij de medewerkers.

Nog niet zindelijk

Als uw kind nog niet zindelijk is dan graag een tas meegeven, duidelijk voorzien van de naam aan de buitenkant van de tas, waarin een washandje, handdoek, een plastic zakje voor vuile kleding en een totale verschoning zit. De medewerkers zullen verder voor het verschonen van uw kind zorgen. Het is prettig voor de medewerkers als u uw kind zo praktisch mogelijk kleedt.

De medewerkers zullen uw kind graag helpen bij het zindelijk worden. Daarom is het belangrijk dat u, als uw kind aangeeft dat het naar het toilet wil gaan, dit kenbaar maakt aan de medewerkers zodat zij uw kind in deze ontwikkeling kunnen begeleiden en stimuleren.

Kleding

De kinderen spelen niet alleen binnen maar ook buiten, wij vragen u daarom om in de jas van uw kind de naam te vermelden en voor wat betreft de kleding hiermee rekening te houden. U wordt verzocht bij aankomst eventuele laarsjes te vervangen door schoenen; een hele ochtend op laarsjes lopen is namelijk niet goed voor de voeten van uw kind.

Verzekering

De Stichting Spelevanck is verzekerd voor ongevallen. Mocht uw kind tijdens het bezoek aan de peuterspeelzaal onverhoopt lichamelijk letsel oplopen, en het bestuur en de medewerkers hier niet aansprakelijk voor gesteld kunnen worden, dan ontvangt u een uitkering van deze verzekering.

Voor medische kosten gaat uw eigen ziektekostenverzekering altijd voor.

Ouders zijn te allen tijde aansprakelijk voor hun kind, ook als ze zelf niet aanwezig zijn. Wanneer uw kind schade of lichamelijk letsel toebrengt aan een ander zult u dit onderling moeten regelen via uw eigen WA-verzekering.

Voor het wegraken of beschadigen van kleding en andere eigendommen van ouders/verzorgers en kinderen zijn de Stichting en haar medewerkers niet aansprakelijk.

Dit geldt ook voor het meegebrachte speelgoed.

Vragen, opmerkingen, klachten

Als u iets te vragen heeft, kunt u dit altijd doen bij het brengen of halen van uw kind, tenzij u denkt dat het veel tijd in beslag zal nemen. In dat geval kunt u beter met de medewerkers een afspraak maken voor een rustig gesprek. Ook wanneer u suggesties dan wel klachten heeft staan zowel de medewerkers als het bestuur hier uiteraard voor open.

Indien er zich een probleem voordoet en u er samen met het bestuur niet naar tevredenheid uit komt, dan bestaat de mogelijkheid uw probleem voor te leggen aan een zogenaamde klachtencommissie. Meer informatie hierover kunt u terugvinden in onze klachtenprocedure. Deze procedure kunt u inzien bij de medewerkers.

Feestelijke activiteiten

Tal van activiteiten zoals Sinterklaas, de kerst- en paasviering, fancy fair, ouderavond enz. worden door de oudercommissie samen met de medewerkers georganiseerd. In het geval uw kind 5 ochtenden de peuterspeelzaal bezoekt, kan het voorkomen dat het bijvoorbeeld drie keer Sinterklaas zou vieren. In verband met de geloofwaardigheid willen we u erop wijzen dat het sinterklaasfeest slechts eenmaal (per jaar) door uw kind kan worden bijgewoond. Voor de gemiste ochtenden kunt u contact opnemen met de afdeling klantcontact zodat het teveel betaalde bedrag met u kan worden verrekend.

Het is nogal wat, wat we u gemeld hebben; regels en voorschriften. U zult echter al snel merken dat regels nodig zijn, maar dat u en uw kind na korte tijd zo gewend zijn dat alles zich vanzelf wijst.

 


 

Wij hopen dat uw kind een prettige tijd bij ons zal hebben.

Medewerkers en bestuur van de peuterspeelzaal Spelevanck